Algemene voorwaarden

energie advies jan van den bogerd apeldoorn energielabel woninglabel
Algemene Voorwaarden van vandenBOGERD
vandenBOGERD
Textielweg 22
7311GH Apeldoorn


Artikel 1 – Definities

 • Opdrachtnemer: onder Opdrachtnemer wordt verstaan vandenBOGERD, kantoorhoudende te Apeldoorn, kvk inschrijfnummer 59153458.
 • Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon, die van Opdrachtnemer een offerte heeft gevraagd of aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten inzake het verrichten van diensten door Opdrachtnemer, tenzij hiervan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Een verwijzing door Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Opdrachtnemer niet aanvaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 • Elke van Opdrachtnemer uitgegane offerte is vrijblijvend.
 • Een offerte is niet langer dan dertig dagen geldig en kan binnen deze termijn worden herroepen. De offerte is na dertig dagen vervallen tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk laat weten de offerte na het verstrijken van deze termijn nog gestand te doen.
 • Indien na een door Opdrachtgever gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kan Opdrachtnemer de kosten van de offerte in rekening brengen.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De overeenkomst kan door Opdrachtnemer voor het verstrijken van de afgesproken termijn schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.
 • De overeenkomst kan door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd, behoudens het bepaalde in artikel 11.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met Opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
 • Opdrachtgever is verplicht om de nodige medewerking te verlenen en zal de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie, zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtnemer daarom heeft gevraagd, ter beschikking stellen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Opdrachtnemer is verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien door Opdrachtnemer of door de door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever, dan draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de Opdrachtnemer of de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 • Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet, Benelux Merkenwet en de overige wetten en regelingen betreffende intellectuele eigendom.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op een door derden gepretendeerd intellectueel eigendomsrecht, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en modelrechten, alsmede tegen de vorderingen van derden uit hoofde van vermeende ongeoorloofde mededinging.

Artikel 7 – Honorarium, kosten, tarieven

 • De honorering van Opdrachtgever geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uurtarieven. Andere beloningen kunnen zijn een vaste vergoeding per tijdseenheid of een vaste prijs per project of opdracht.
 • Naast honorarium zijn verschuldigd de voor Opdrachtgever gemaakte kosten en de kosten van derden die door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Onder voor Opdrachtgever gemaakte kosten worden onder meer verstaan telefoon-, fax-, porti-, koeriers-, fotokopie-, knipsel-, reis- en verblijfkosten.
 • Declaraties van verschuldigd honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten die binnen één maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Kosten van derden zullen direct worden gefactureerd.
 • Tenzij anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarin bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door Opdrachtnemer extra in rekening gebracht.

Artikel 8 – Betaling

 • Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
 • Opdrachtgever is vanaf het verstrijken van de betalingstermijn rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 • Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van de offerte en de uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan, bijvoorbeeld prijsstijgingen ten aanzien van onder meer lonen en sociale lasten.
 • Indien Opdrachtnemer in geval van verzuim van Opdrachtgever advocaatkosten en meerkosten heeft moeten maken dan de wettelijk verschuldigde buitengerechtelijke kosten en rente, dan dient Opdrachtgever ook die kosten te vergoeden.
 • Opdrachtgever is enkel bevoegd tot verrekening na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 9 – Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard der informatie.

Artikel 10 – Klachten

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden en over de geleverde producten dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen na ontdekking of na het moment waarop zulks redelijkerwijs kon worden ontdekt schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer, zulks op straffe van verval van recht.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

 • Indien Opdrachtnemer of Opdrachtgever, diens hulppersonen of door hen ingeschakelde derden, een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, zijn Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer bevoegd, na de andere partij daarvan behoorlijk in gebreke te hebben gesteld, de overeenkomst te ontbinden. Partijen kunnen de overeenkomst in een dergelijk geval uitsluitend door middel van een deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven beëindigen, zulks met inachtneming van een termijn van ten minste één maand.
 • Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst per direct te beëindigen in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te betalen.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de overeenkomst tussentijds door Opdrachtgever wordt ontbonden, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, dan wel van de tot dan toe geleverde producten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst en/of een onrechtmatige daad wordt beperkt tot directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot winst- of inkomstenderving en/of vergoeding van immateriële schade.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Opdrachtnemer uitgegaan is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor het werk in het kader van de overeenkomst in de afgelopen twaalf maanden heeft ontvangen.

Artikel 13 – Overmacht

 • Onder overmacht dient, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, te worden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 • Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 • Alle geschillen die naar aanleiding van de offerte/overeenkomst en nadere overeenkomsten tot uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.