Energielabel woningen

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van de woning een geldig energielabel te registeren. Eigenaren die geen geldig energielabel hebben geregeld bij verkoop van hun woning lopen het risico hiervoor een boete te krijgen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Verhuur

Bent u een huurder van een woning waarvoor bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst geen geldig energielabel staat geregistreerd? Dan kunt u dit melden bij de ILT met het formulier ‘Melding ontbreken energielabel bij verhuur woning of utiliteitsgebouw.’

Verhuurdersorganisaties van woningen zijn door middel van een brief gewezen op deze verplichting en op de mogelijkheid voor huurders om te melden.


Toezicht door ILT

Advertentieplicht

Tot 1 januari 2022 handhaaft de ILT niet op de verplichting om bij het voor de verkoop of verhuur aanbieden van een gebouw een geldig energielabel in advertenties te vermelden. Dit geldt alleen als er nog geen geldig energielabel is afgegeven. Advertenties voor gebouwen waar al een geldig energielabel voor is afgegeven, moeten het energielabel wel vermelden. In deze advertentie moet dan de energieprestatie-indicator (de energielabelklasse) staan.

Begin 2015 heeft de Rijksoverheid alle woningeigenaren per brief geïnformeerd over het voorlopige energielabel van hun woning. In die brief en begeleidende brochure stond dat woningeigenaren dit voorlopige energielabel definitief (geldig) moeten maken als zij hun woning gaan verkopen of verhuren.

De ILT controleert sinds 2015 op de aanwezigheid van een geldig energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. Wordt er geen energielabel geregistreerd, maar er wel een woning verkocht? Dit is direct te achterhalen via een koppeling van de overdrachtsgegevens van het Kadaster en de database met geldige energielabels. Dit is in beheer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De ILT kan handhaven richting eigenaren die verkopen of verhuren en die niet aan deze verplichting voldoen.


Bij verhuur

Woningverhuurders zijn verplicht om aan een nieuwe huurder een digitaal afschrift van een geldig energielabel beschikbaar te stellen. Een huurder vindt een geregistreerd energielabel door postcode en huisnummer in te vullen op Energielabel woningen van Milieu Centraal.

Onderneemt een verhuurder na navraag door de huurder geen actie onderneemt om een geldig energielabel voor het gehuurde te laten registreren? Dan kan de huurder melding doen bij de ILT. De ILT kan, door middel van een last onder dwangsom, de verhuurder vragen om binnen 4 weken alsnog voor de woning een energielabel te laten registreren (last). Doet de verhuurder dat niet? Dan moet deze een geldbedrag (dwangsom) betalen. De hoogte van de dwangsom wordt per geval bepaald. Deze is altijd hoger zijn dan de kosten voor het aanvragen van een energielabel voor een woning.


Bij verkoop/oplevering

Een woningverkoper die aan de nieuwe eigenaar geen afschrift van een geldig energielabel beschikbaar stelt, kan van de ILT een brief verwachten. De ILT kan dan een bestuurlijke boete opleggen. Die boete is vanaf 1 november 2021 voor een particuliere woningverkoper € 435. Als een bedrijf een woning verkoopt dan is de boete € 870. Deze bedragen gelden per verkochte woning zonder definitief energielabel. Dit staat in de Beleidsregel boeteoplegging verkoop en oplevering woning zonder geldig energielabel 2021.


Wijzigingen energielabel in 2021

In 2021 zijn er 2 wijzigingen met betrekking tot het energielabel; de aanvraagprocedure van het energielabel en het boetebedrag. Vanaf 1 januari 2021 kunnen verkopers niet meer digitaal een (vereenvoudigd) energielabel regelen. Een gecertificeerd adviseur moet de woning bezoeken om tot een energielabel te kunnen komen. De kosten voor het krijgen van een energielabel voor een woning zijn daarom vanaf 2021 hoger dan daarvoor.


Hogere boete bij een overtreding

Per 1 november 2021 geldt een hogere boete bij een overtreding.  De hoogte van de boete voor particuliere verkopers van woningen zonder geldig energielabel is € 435. Voor bedrijven is dit € 870 per verkochte woning zonder geldig energielabel. Overtredingen die voor 1 november 2021 plaatsvonden, worden beboet volgens het toen geldende beleid: particuliere verkopers € 170, bedrijven € 340.

De ILT legt het boetebedrag vast in een nieuwe beleidsregel die per 1 november 2021 in de Staatscourant staat.


Meer informatie

Informatie over het energielabel voor woningen en het registreren van het energielabel vindt u op de website van MilieuCentraal. Vragen over het toezicht op energielabels voor gebouwen stelt u via het vragenformulier.